Podmienky ochrany osobných údajov

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

1. Tieto zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu www.villy.sk a v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Brain technology s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52945600, DIČ: 2121236964,, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 144478/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.galaxy.sk ako elektronického obchodu predávajúceho.

2. V týchto zásadách spracúvania osobných údajov predávajúci poskytuje podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“).

3. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Brain technology s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava, IČO: 52945600, DIČ: 2121236964, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 144478/B.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto zásadách spracúvania osobných údajov bude získavať osobné údaje vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • svoje identifikačné údaje,
 • kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 • účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 • že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 • ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 • dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 • ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 • okruh príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 • v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 • informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu,
 • informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 

11. Účely spracúvania osobných údajov:

Účel

 

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zo zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno a priezvisko

- podpis

- adresa

- e-mail

- číslo telefónu

- adresa doručenia

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Kategória príjemcov

prepravné spoločnosti:

Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124

 

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

v rozsahu požadovanom právnymi predpismi

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

e-shop

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

Medzi oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje, patrí ponuka produktového portfólia prevádzkovateľa s cieľom poskytnutia produktov alebo služieb.

Zoznam osobných údajov

- užívateľský účet:

- meno a priezvisko

- e-mail

- číslo telefónu

- dátum narodenia

- adresa trvalého bydliska

- adresa doručenia

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Popis

Registrácia zákazníka a evidencia nákupov elektronickom obchode e-shop.

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Kategória príjemcov

prepravné spoločnosti:

Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu registrácie v e-shope

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Evidencia požiadaviek

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

Medzi oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje patrí nadviazanie komunikácie a ponuka produktového portfólia prevádzkovateľa s cieľom poskytnutia produktov alebo služieb.

Zoznam osobných údajov

- meno, priezvisko

- adresa

- telefón

- e-mail

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Popis

Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke a e-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie Vašej žiadosti.

Kategórie dotknutých osôb

zákazník a potencionálny zákazník

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu 1 roka

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

 

Účel

Live chat

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom online chatu uverejneného na našej webovej stránke spracúvame iba na vybavenie Vašej žiadosti. Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely).

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- e-mail

- číslo telefónu

- IP adresa

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

zákazník a potencionálny zákazník

Sprostredkovatelia

 

Doba uchovávania

1 rok

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

Účel

Vernostný program

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - plnenie zo zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- adresa trvalého bydliska

- štát

- e-mail

- číslo telefónu

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

1 rok po odhlásení sa z e-shopu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

 

Účel

Spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

 

plnenie povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno a priezvisko

- adresa

- telefón

- číslo účtu

- e-mail

- podpis

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Reklamácie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- adresa

- e-mail

- číslo telefónu

- podpis

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

zákazník/spotrebiteľ

Príjemcovia

Brain Technology s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava, IČO:52945600

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

10 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Vymáhanie pohľadávok

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, zákona. č . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresa

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

dotknuté osoby, fyzické osoby, právnické osoby v postavení účastníkov konania

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

5 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Exekúcie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

v zmysle zákona č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zoznam osobných údajov

- bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba - účastník exekučného konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

7 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Newsletter

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Zoznam osobných údajov

- e-mail

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Popis

Ak si želáte, môžete sa prihlásiť do nášho informačného newsletter bulletinu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach www.villy.sk. Osobné údaje sa budú spracúvať iba na zasielanie newsletter správ na vami zadanú e-mailovú adresu. Prihlásením sa do newsletter bulletinu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvame v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Vaša e-mailová adresa bude spracúvaná až kým sa neodhlásite z odberu. Odhlásiť sa z odberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej newsletter správe, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať žiadne newsletter správy. Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa.

Kategórie dotknutých osôb

zákazník a potencionálny zákazník

Kategória príjemcov

Vaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 roka od udelenia súhlasu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

 

Účel

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je potreba vedenia prehľadu o zástupcoch dodávateľov a odberateľov (zákazníkov) prevádzkovateľa, resp. ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch pre riadne plnenie zmluvných povinností a prípadné preukazovanie právnych nárokov a zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.

Zoznam osobných údajov

- titul, meno, priezvisko

- pracovné zaradenie

- služobné zaradenia

- funkčné zaradenie

- osobné číslo zamestnanca

- odborný útvar

- miesto výkonu práce

- telefónne a faxové číslo

- adresa elektronickej pošty na pracovisko

- a identifikačné údaje zamestnávateľa

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

zástupcovia, respektíve zamestnanci dodávateľov a odberateľov

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Priamy marketing

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade práca s existujúcimi zákazníkmi a propagácia produktov alebo služieb existujúcim zákazníkom

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- adresa

- telefón

- e-mail

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Kategória príjemcov

Vaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu zmluvného alebo obchodného vzťahu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

12. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

A. Právo na prístup k osobným údajom
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba na základe žiadosti právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a tiež má právo na poskytnutie informácii a na poskytnutie kópie o jej spracovávaných osobných údajoch. V prípade opakovanej žiadosti si môže prevádzkovateľ za vyhotovenie kópie spracovávaných osobných údajov účtovať od dotknutej osoby primeraný poplatok. O takomto postupe bude prevádzkovateľ dotknutú osobu vopred informovať.

B. Právo na opravu
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracovania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu vykoná prevádzkovateľ okamžite, vždy však s ohľadom na technické možnosti.

C. Právo na výmaz
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, že dotknutá osoba požiada o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je prevádzkovateľovi zverená, alebo ktoré je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích osôb vrátane profilovania na tom založeného a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, a tiež ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona č. 18/2018 Z. z., Nariadenia, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

V niektorých prípadoch je však právo dotknutej osoby obmedzené, a to najmä v prípadoch, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa Zákona č. 18/2018 Z. z., Nariadenia, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je prevádzkovateľovi zverená,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že uplatnenie práva na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 • na uplatnenie právneho nároku.

 

D. Právo na obmedzenie spracovania
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracovania pokiaľ:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • osobné údaje už nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje pre uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Po dobu obmedzenia budú osobné údaje dotknutej osoby iba uložené a prevádzkovateľ ich nebude spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby. Obmedzenie spracovania trvá po dobu, po ktorú trvá nejaká z vyššie uvedených situácií. O prípadnom ukončení obmedzenia bude prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať.

E. Právo podať námietku
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je prevádzkovateľovi zverená, alebo ktoré je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Svoje právo namietať môže dotknutá osoba uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov má dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

F. Právo na prenosnosť údajov
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa jej osobné údaje spracúvajú na základe jej súhlasu alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. V prípade, že by výkonom tohto práva boli dotknuté práva a sloboda tretích osôb, prevádzkovateľ nebude môcť žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

G. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania v rámci svojej činnosti prevádzkovateľ nevyužíva.

H. Právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov
V prípade, že dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Pri odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený na základe dôvodných pochybností najskôr overiť totožnosť dotknutej osoby prostredníctvom žiadosti o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných pre potvrdenie totožnosti.

V prípade newslettrov (obchodných oznámení) je možné sa odhlásiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie, ktorý je v každom e-maile.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

I. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Pokiaľ má dotknutá osoba pocit, že sa s jej osobnými údajmi nenakladá podľa zákona, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

13. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie mailom na email adresu: hana.visvaderova@gmail.com. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Späť do obchodu