Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Brain technology s.r.o., so sídlom Karpatské  námestie 10A, Bratislava-mestská časť Rača, 831 06, IČO: 52945600 a obchodnou spoločnosťou Positive energy s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 557/30, Praha 2, 12000, IČ: 01649337,  používajúce obchodnú značku Galaxy, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https.//www.galaxy.sk/

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

​- kontaktné osoby pre elektronický obchod:
e-mail: hana.visvaderova@gmail.com
tel.: 0911/660 091

- riaditeľ spoločnosti - konateľ:
Jan Valuch
e-mail: kancelar@galaxy.cz - bankové spojenie:
IBAN: SK1083300000002901818351, SWIFT: FIOZSKBA

- adresa sídla spoločnosti:
Brain technology s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava
IČO: 52945600, DIČ: 2121236964, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratilava I, v odd. Sro, vo vložke č. 144478/B

- korešpondenčná adresa:
Brain technology s.r.o., Nobelova 12/A
e-mail: hana.visvaderova@gmail.com
tel.: 0911/ 660 091

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava
Telefón: 02/582 721 03
www.soi.sk
www.soi.sk/podávanie-podnetov-sťažností-návrhov-a-žiadostí

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

.

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podminky") obchodnej spoločnosti Brain technology s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A,Bratislava-mestská časť Rača. 831 06, IČO:52945600 (ďalej len "predávajúci") sa upravujú v súlade s  § 273 Obchodného zákonníka.
1.2. Obchodé podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmyslu nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej  činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo je osobou podnikajúcou ako živnostník – s uvedením IČ.
1.3. Ustanovenia odchylná od obchodných podmienok je možné dojednat v kúpnej zmluve Odchylná ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami  obchodných podmienok.
1.4. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných  podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými  podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).
1.5. Znenie obchodných podmínek môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknutá práva a povinnosti vzniknutá po dobu účinnosti predchodzieho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci-spotrebiteľ uskutočniť objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci-spotrebiteľ vykonať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci-spotrebiteľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim-spotrebiteľom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci-spotrebiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nezbytných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci-spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci-spotrebiteľ svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 mesiac nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci-spotrebiteľ poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci-spotrebiteľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane s pridanou hodnotou a všetkých súvisiacich poplatkoch. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručován v rámci územia  Slovenskej republiky.

3.4. Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúcí objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci-spotrebiteľ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu,
3.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobu doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3. informácii o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka“).

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu-spotrebiteľovi umožnené odkontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho-spotrebiteľa zisťovať a opravovať chyby vzniklé pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu kliknutím na tlačidlo. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neprodlene po obdržaní objednávky kupujúcemu-spotrebiteľovi  potvrdí doručenie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho-spotrebiteľa, ktorá je uvedená v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho-spotrebiteľa"). Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. V prípade, ak kupujúci neobdrží email s potvrdením objednávky do 24 hodín, odporúča sa, aby skontroloval, či zadal správny e-mailový kontakt a v prípade ak áno, aby sa o objednávke informoval zaslaním e-mailu na adresu: hana.visvaderova@gmail.com

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokládané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho-spotrebiteľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim odoslané kupujúcemu-spotrebiteľovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho-spotrebiteľa.

3.8. Kupujúci-spotrebiteľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu-spotrebiteľovi  pri použití komunikačných prostriedov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci-spotrebiteľ sám, pri čom sa tieto náklady neodlišujú od základnej sadzby. 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné nálady spojené s dodaním tovaru podˇka kúpnej zmluvy môže kupujúci-spotrebiteľ uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi: 

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim-spotrebiteľom v objednávke;

bezhotovostne platobnouí kartou online cez platobnú bránu (pripravujeme),
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, ktorý predávajúci kupujúcemu-spotrebiteľovi sdelí,
prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúcí-spotrebiteľ povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumia sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené  s dodaním tovaru.  
4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci-spotrebiteľ povinný uhradiť kupnú cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho-spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho
4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho-spotrebiteľa  nedojde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie  celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu-spotrebiteľovi. 
4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu-spotrebiteľovi nie je možné vzájomne kombinovať, tj. zrátavať.
4.7. Podľa stanovených obecne záväzných právnych predpisov, vystaví predávajúci ohledne platieb realizovaných na základe kúpnejí zmluvy kupujúcemu-spotrebiteľovi daňový doklad. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu-spotrebiteľovi po uhradení ceny tovaru a zašle ho v balíku s tovarom, prípadne v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho-spotrebiteľa.

4.8V prípade, že je pri dostupnosti tovaru uvedené „Na objednávku“, jedná sa o tovar, ktorý sa štandardne nedrží skladom a predávajúci ho objednáva až po prijatí konkrétnej zákazníckej objednávky, preto môže byť dodacia doba v niektorých prípadoch viac ako mesiac - o dĺžke dodacej doby bude predávajúci kupujúceho informovať po prijatí objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Osobný odber za podmienok uvedených na webovom rozhraní obchodu je možný pri zvolení variantu „osobný odber“ v Bratislave-Nové Mesto  tel.: 0911 660 091, mail: hana.visvaderova@gmail.com,  a to počas pracovných dní: Pondelok - Piatok od 09:00 do 17:00 hodiny a v sobotu od 09:00 do 12:00 hodiny.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.  Ustanovenia čl. 5 týchto obchodných  podmienok výslovne platia len pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa. uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. Ustanovenia čl. 5 týchto obchodných a podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.5

5.2. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.4. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

5.6. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.7. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, a to na mail: hana.visvaderova@gmail.com

5.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných  podmienok musí obsahovať informácie požadované:   najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5.9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na korespondenčnú adresu:Brain technology,s.r.o., alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, volajte na tel. číslo 0911/660 091 alebo píšte na mail: hana.visvaderova@gmail.com To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.11. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

5.12. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.13. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.14. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.15. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

5.16. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
- poskytnutie služby výnosu tovaru do domu/bytu, ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.


5.18. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je možné požadovať iba vrátenie nového tovaru, to znamená funkčného, nepoužitého a neopotrebovaného  tovaru spoločne s dokladmi o kúpi tovaru. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne zarátať proti nároku kupujúceho-spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. S ohľadom na občasné vrátenie poškrábaných jednotiek alebo okuliarov (AVS prístrojov) je predávajúci v týchto prípadoch nútený jednostranne zarátať nároky na úhradu škody ve výške niekoľkých disiatok eur. Pokiaľ kupujúci-spotrebiteľ vracia tovar, ktorý vybalil a použil s preukázateľnými známkami opotrebovania, známkami použitia, nie je predávajúci povinný odstúpenie od zmluvy kupujúceho-spotrebiteľa akceptovať. V oboustrannom záujme predávajúci odporúča, aby si kupujúci-spotrebiteľ  tovar na vrátenie pred odoslaním vyfotografoval, a to najmä časti citlivé na poškodenie, poškrabanie, napríklad očnice okuliarov a mohol tak preukázať, že vady nespôsobil. V prípade odstúpenia od zmluvy, respektive vrátenia výrobku zo strany kupujúceho-spotrebiteľa, je povinný kupujúci-spotrebiteľ výrobok vrátiť obdobne ako pri objednávaní, tj. spôsobom na diaľku, a to poštou na korešpondenčnú adresu predajcu Brain technology s.r.o., info na tel.č.0911/660 091 alebo mail: hana.visvaderova@gmail.com

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.19. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu-spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom uzatvorená s rozvädzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim-spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci-spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 

5.20V prípade, že je pri dostupnosti tovaru uvedené „Na objednávku“, jedná sa o tovar, ktorý sa štandardne nedrží skladom a predávajúci ho objednáva až po prijatí konkrétnej zákazníckej objednávky, preto môže byť dodacia doba v niektorých prípadoch viac ako mesiac - o dĺžke dodacej doby bude predávajúci kupujúceho informovať po prijatí objednávky e-mailom alebo telefonicky.

 

Priloha 1 - formular odstupenia

Priloha 2 - poucenie odstupenie

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy domluvený na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho-spotrebiteľa, nesie kupujúci-spotrebiteľ riziko a prípadné  dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určenia kupujúcim-spotrebiteľom v objednávke, je kupujúci-spotrebiteľ povinnný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho-spotrebiteľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci.spotrebiteľ povinnný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručováním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci-spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neprodlene oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré svdčí o neoprávnenom vniknutiu do obsahu zásielky, nemusí kupujúci-spotrebiteľ zásielku prevziať. 
6.5. Ďalšia práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môži upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar alebo okamihom prevzatia tovaru, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebitelovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu.-spotrebiteľovi, že v čase, keď kupujúci-spotrebiteľ tovar prevzal:
7.3.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a ak chýba ujednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujjúci-spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi provádené. 
7.3.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa.
7.3.3. tovar odpovedá  akosti alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, bola-li akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
7.3.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.3.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.4. Ustanovenia uvedená v čl. 7.3. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná, na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim-spotrebiteľom, alebo ked to vyplýva z povahy tovaru.

8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA - kliknite tu

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Užívateľský účet".

8.4. V nadväznosti na Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) ako aj na súvisiace príslušné právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde kupujúci na internetovej stránke predávajúceho. 

 

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ  A UKLADANIE COOKIES

 9.1. Kupujúci-spotrebiteľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich  s tovarom, službami alebo firmou predávajúceho na elektronickú adresu kupujćeho-spotrebitaľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení prredávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho-spotrebiteľa.
9.2. Kupujúci-spotrebiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, že by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho-spotrebiteľa, môže kupujúci-spotrebiteľ súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. DORUČOVANIE

10.1. Kupujúcemu-spotrebiteľovii môže býť doručené na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účtu či uvedeným kupujúcim v objednávke.

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SPOTREBITEĽA (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

11.1.Ustanovenia čl. 11 týchto reklamačných a obchodných podmienok platia len pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11.2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

11.3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

11.4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

11.5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

11.6 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

11.7. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.2. až 8.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 8.5. až 8.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

11.8Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

11.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.10. Kupujúci má právo si počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

c) doručenie ostatnej súvisiacej dokumentácie k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.

11.11Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.2. až 8.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.5. až 8.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11.12.  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

11.13.  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11.14. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

11.15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

11.16. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v nadväznosti na   reklamačné a obchodné podmienky, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

11.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

11.19. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

11.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

11.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

11.22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená podľa reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

 

11.23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

11.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

12.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. Obchodného zákonníka, ak kupujúcim je subjekt, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

12.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: telefón:0911/660 091

mail: hana.visvaderova@gmail.com

 

Tieto obchodné podmienky nabývajú účinnosť dňom 16.5.2022

Späť do obchodu