Neohodnotené

Psychobalzám

Riadená predspánková hudobne-slovná relaxácia, legenda medzi nahrávkami hovorenej relaxácie.

Skladem (>5 ks)
Kód: 2542
€17,50
Kategória: Zvuková terapia

Psychobalzám – hovorené CD s hudbou

Psychobalzám je názov relaxačnej metódy zameranej na duševné a telesné uvoľnenie v prípadoch sťaženého zaspávania, povrchného spánku a nespavosti.  CD je určené tiež k autogénnemu tréningu – relaxácii, uvoľneniu, odstráneniu únavy, ako pomoc v prekonávaní náročných životných situácií, sprevádzaných zvýšeným neuropsychickým napätím a stresom.

 

CD Psychobalzám bol celkom jedinečným projektom, na ktorom spolupracovali desiatky ľudí. Hovorené slovo nahovoril legendárny Ladislav Chudík. Autorský tým vyvinul vo vysokej kvalite veľmi originálne a dodnes neprekonané dielo. Kvalita sa prejavuje vo všetkom – v použitej znalosti autogénneho tréningu, v kvalitnom výbere moderátora, v kvalite nahrávky hlasu, v primeranej dĺžke nahrávky a tiež v tom, že CD môžete počúvať veľakrát dokola.

Podstata metódy spočíva v spojení dvoch postupov, ktoré sa v terapeutickej praxi bežne používajú – metódy slovnej sugescie na báze autogénneho tréningu a muzikoterapie, takže vhodného výberu sprievodnej hudby tak, aby umocňovala slovné sugescie a pritom vyvolávala skôr žiadúce emočné pocity ako estetický zážitok.

 

Českou verziu CD nahovoril známy slovenský herec Ladislav Chudík, slovenskú verziu Karol Machata.

 

 

Ukážka v MP3:

 

 

Pre zaujímavosť uvádzame túto pôvodní odbornú recenziu z roku 1994

Recenzia PSYCHOBALZÁM

Doc. MUDr. Silvester Mašura, CSc., PhDr. Zlatica Mátejová

Autor hudobno-slovnej relaxácie Milan Kožiak, psychológ Psychologického pracoviska Čs. rozhlasu v Bratislave, vyvinul po dlhodobej dôkladnej teoretickej príprave a praktickom overovaní na viacerých exponovaných pracoviskách osvedčenú metódu predspánkovej relaxácie. Uplatnil v nej poznatky muzikológie, muzikoterapie a sugestológie a spojením hudby a slova dosiahol zvýšené regulatívne pôsobenie na psychické i somatické procesy. Harmonický spojením hudby a slovnej sugescie možno vyvolať zvýšené pôsobenie dvoch pozitívnych vplyvov (synergický efekt), čím možno trvácnejšie znížiť nežiadúce príznaky napätia v psychickej i somatickej oblasti. Tento synergický efekt sa dá veľmi účinne využiť vo viacerých oblastiach medicíny, psychológie, pedagogiky a najmä špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Slovný prednes stvárňujú vynikajúci herci – národný umelec Karol MACHATA v slovenskej verzii a národný umelec Ladislav CHUDÍK v českej verzii, ktorí veľmi zodpovedne a citlivo pristupovali k slovnej predlohe. Ich mimoriadne interpretačné schopnosti a dokonalé ovládanie modulácie hlasu a štýlu prednesu od jednoduchého, cez vysvetľujúci, presviedčajúci i ľahko poetizujúci, s kadenciou textu ku presviedčajúcemu až sugestívnemu, pôsobia najmä na emocionalitu a obrazotvornosť počúvajúceho.

Kým hlas K. Machatu disponuje mimoriadne bohatou paletou výrazovo sugestívnej emocionality a špecifickými schopnosťami empatickými stotožnenia sa s psychickou situáciou vnímateľa, hlasový prejav L. Chudíka akoby vyjadroval vnútornú silu vyrovnania sa so skutočnosťou, zdržanlivú sebaistotu a pokojnú, rozvážnu múdrosť. Machatov hlas umocnený syntóniou hudobného vyjadrenia vnímateľa jemne, citlivo, no priamo sugestívne prenáša do procesu psychickej a somatickej relaxácie. Spôsob slovného vyjadrenia L. Chudíka predstavuje pre vnímateľa istú akoby racionálne motivovanú oporu, vitálnu stimuláciu uvedomeného chcenia a vôle v procese relaxačného diania. Nuansie špecifík rozdielnosti hlasov obidvoch umelcov v slovenskej a českej verzii hudobno-slovnej relaxácie predstavujú významný pozitívny faktor mnohotvárneho saturovania subjektívnych individuálnych potrieb poslucháčov, ktoré podmieňujú proces ich uvedomeného sústredeného vnímania slovných a hudobných zložiek relaxačného modelu.

Autor Psychobalzamu citlivo a uvážene vybral nielen slová, ale aj sprievodnú hudbu, ktorá výrazovo dotvára, obohacuje a dokresľuje relaxačný slovný text a tak umocňuje emocionálny stav hlbokého uvoľnenia. Aplikované hudobné skladby majú výrazne tlmiaci a uspokojujúci účinok, vyvolaný ich pravidelným a pokojne plynúcim rytmom, miernym tempom a príjemnou melodikou, jemným dynamickým prenosom a plynulým prechodom z jednej skladby do druhej. Na hudobno-slovnú relaxáciu vybral autor diela svetoznámych hudobných skladateľov: P.I. Čajkovského, A.Vivaldiho, W.A.Mozarta, A.Marcella, J.S.Bacha, A. Dvořáka (okrem nich na doplnenie ešte skladby P.Chopina, Schuberta, L. van Beethovena, ktoré sú uvedené na druhej strane MGF kazety).

I keď sú účinky spojenia slova a hudby podrobne preskúmané, je potrebné priblížiť si ich vplyv najmä na hlboké, fylogeneticky staršie vrstvy centrálneho nervového systému. Ide nielen o prenos akustických informácií do sluchovej oblasti v spánkovom laloku, ale aj o ich prenos do sieťkového útvaru mozgového kmeňa. Je to „nešpecifická dráha“, ktorá modifikuje akustickú informáciu a prenáša ju do limbického systému. Sieťkový útvar má veľký význam pre inhibíciu (zábranu) a facilitáciu (uľahčenie) prenosu informácií a pôsobí na rozsiahle funkčné oblasti. Lokalizácia oblastí vnímania v limbickom systéme a spánkovom laloku mozgu vysvetľuje prevahu emocionálnej modality vnímania hudby a vedomú racionálnu rovinu vnímania reči. Pri počúvaní hudby sa vyvolávajú z nešpecifického systému sieťkového útvaru budivé reakcie v somatickej sfére vo forme zmien svalového napätia a zvýšenej svalovej činnosti. Tak pri dynamickej hudbe možno pozorovať pohyby nôh, rúk, hlavy i celého tela podľa rytmu hudby. Možno pozorovať aj vegetatívne reakcie ako zmeny krvného tlaku, frekvencie pulzu a dýchania, čo sa dá registrovať pomocou prístrojového zariadenia.

Zameraným pôsobením výrazovej syntónie slova a hudby možno dosiahnuť preventívne i terapeutické účinky ako komplexné psychické a somatické uvoľnenie, zotavenie, plynulý a neprerušovaný spánok, ale aj zvýšenie sebadôvery a zdravej aktivity vnímateľa. Relaxácia pri hudbe sprevádzanej sugestívne zameraným slovným textom nie je únikom pred realitou, pred zodpovednosťou – ale je prameňom , z ktorého možno čerpať silu, životnú aktivitu a povzbudenie do práce a ďalšie sociálno-psychologické postoje jedinca.

Psychobalzam ukazuje, že túto metódu možno úspešne použiť úspešne u ľudí rôzneho veku, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako u mužov i žien v týchto situáciách: pri poruchách spánku rôzneho pôvodu, pri udržovaní rytmu bdenia a spánku v zamestnaniach vyžadujúcich nočné smeny, pri rozrušení a psychických atakoch, ako pomoc pri zvyšovaní vlastnej výkonnosti a rozvoji osobnosti. Tiež pri niektorých neurózach, najmä neurózach reči – zajakavosti alebo rýchlej nezrozumiteľnej reči (brblavosti) u dospelých. Psychobalzam sa osvedčil ako súčasť psychologickej prípravy vrcholových športovcov.

Táto metóda vyvolala nadšenie množstva laickej i odbornej verejnosti, rôznych odborných pracovísk neurologických, psychiatrických, psychologických a liečebno-pedagogických, kde ich s úspechom používajú. Získaný úspech a uznanie odborníkov i širokej verejnosti zaväzujú autora aby vo svojom veľmi náročnom úsilí neprestal, ale rozpracoval svoju hudobno-slovnú relaxáciu do ďalších tvorivých modifikácií, ktoré by sa veľmi dobre uplatnili najmä v oblasti terapie detských neuróz, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi frekventované.

 

K dispozícii je i slovenská verzia hovoreného slova: pokiaľ máte záujem o ňu, uveďte to prosím výslovne v poznámke objednávky – štandarde zasielame českú verziu.

Balenie obsahuje:

  • CD Psychobalzám v originálnom obalu (krabičke)
Späť do obchodu